This Theme Supports a Custom FrontPage

วิธีทำการรักษาให้ยาสำหรับผู้ที่เป็นออทิสติก

วิธีทำการรักษาให้ยาสำหรับผู้ที่เป็นออทิสติก

ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกแต่ละราย มีความรุนแรงของโรคและมีลักษณะความผิดปกติแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาที่เหมาะสมจึงมีความแตกต่างออกไปด้วย เพื่อความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ล่ะราย ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางจิตวิทยา,การศึกษาอย่างเจาะลึก,การฝึกอบรมผู้ปกครอง รวมทั้งการใช้ยาในกรณีมีความผิดปกติอื่นๆ เข้ามาแทรกในการรักษา ไม่มีการรักษาใด สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่ถึงกระนั้นก็มีโปรแกรมการศึกษารวมทั้งขั้นตอนบำบัดพฤติกรรมหลายหลายรูปแบบ ซึ่งจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กที่มีอาการออทิสติกให้ดีขึ้นจนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างเป็นปกติสุข การบำบัดทางจิตวิทยา ถ้าพฤติกรรมของบุตร-หลานของคุณมีความรุนแรง จนก่อให้เกิดปัญหา พวกเขาจะได้รับการประเมินเพื่อหาถึงสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นไปได้ เช่น ภาวะสุขภาพกาย,ปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจเกี่ยวข้อง สำหรับเด็กที่เป็นออทิสติกมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น มีความวิตกกังวลค่อนข้างสูง อาจต้องมีการบำบัดทางจิตวิทยาร่วมด้วย การบำบัดทางจิต เช่น การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับนักบำบัด เกี่ยวกับความคิดและความรู้สึก ซึ่งนักบำบัดจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อย่างไร อาการเหล่านี้จึงเลวร้ายลง การใช้ยา สำหรับในบางกรณี อาจต้องใช้ยาเพื่อรักษาอาการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น… ปัญหาการนอนไม่หลับ – หลับยาก อาจได้รับการรักษาด้วยยา เช่น Melatonin เพื่อทำให้หลับง่ายขึ้น และนอนหลับลึก เป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้น ภาวะซึมเศร้า อาจได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) โรคชัก ได้รับการรักษาด้วยยากันชัก โรคสมาธิสั้นRead more about วิธีทำการรักษาให้ยาสำหรับผู้ที่เป็นออทิสติก[…]